Elävä Enäjärvi – loppuraportti

Elävä Enäjärvi – 30 vuotta järven hyväksi

Loppuraportti

Hanke toteutettiin ohjelman mukaisesti. Tuloksena saatiin Enäjärveä ja Enäjärven suojeluyhdistystä esittelevä monipuolinen julkaisu ja samanhenkinen kiertävä näyttelykokonaisuus. Julkaisun ja näyttelyn sisällöt olivat pääosin alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisia.

Hankesuunnitelma oli taloudellinen ja hanke pysyi suunnitelman rajoissa. Enäjärven suojeluyhdistyksellä oli hyvät valmiudet hankkeen toteuttamiseen julkaisun ja näyttelyn sisällön tuottamisen osalta. Toimituksellinen, graafinen ja painatukseen liittyvä osaaminen ostettiin ulkopuolisilta kilpailutuksien perusteella.

Hankkeen varsinainen työllistävä vaikutus oli melko pieni, mutta se antoi tekovaiheessa mukana olleille hyvän kuvan pienen yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksista vesien- ja ympäristönsuojelun alalla. Julkaisun ulkoasu tehtiin edustavaksi ja sen sisältö siten ajattomaksi, että sitä voi lukea vielä vuosienkin kuluttua. Näyttelyn aineisto on tällä hetkellä ajankohtaisempaa, mutta yhdistyksellä on tarkoitus pitää näyttelyä ajankohtaisella tasolla uusimalla nykyisiä tauluja ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan uusia tauluja kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Näyttelyn on tarkoitus kiertää alueella useita vuosia.

Hanke on ollut alueella laatuaan ensimmäinen näin laajasti ja monipuolisesti yhden yhdistyksen toimesta ja toiminta-aluetta koskeva kokonaisuus. Hankkeessa mukana olleet ovat saaneet hyvää kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta, joka oli heillekin ainakin sisällön osalta uutta. Tämä antaa heille valmiudet tehdä lisää samantyyppisiä joko julkaisuja tai näyttelytauluja.

Näyttely on kiertänyt ja tulee kiertämää alueen luonto- ja kulttuuritapahtumissa. Kirjastoissa ja kouluissa näyttelyyn voi tutustua läpi vuoden. Julkaisu ja näyttely toimivat esimerkkinä siitä toiminnan laajasta kirjosta, jota vesiensuojeluyhdistys voi toiminnassaan harjoittaa. Tällä tavalla se varmasti aktivoi alueen asukkaita toimimaan oman järvensä tai muun luontokohteen hyväksi.

Julkaisussa ja näyttelyssä esitetyt asiat ovat asiantuntijoiden laatimia, eikä niissä ole esitetty kärjistettyjä mielipiteitä minkään asian puolesta tai vastaan. Faktojen esittämisellä on pyritty hälventämään sitä mahdollista ristiriitaa, jota on saattanut esiintyä paikallisen väestön ja mökkiläisten välillä erilaisista asioista. Kaikessa on pyritty painottamaan yhteistyön merkitystä ympäristösuojeluasioissa.

Hankkeen sisällössä on pyritty tuomaan esiin seikkoja, jotka voivat parantaa paikallisen väestön mahdollisuuksia laajentaa esim. mökkivuokrausta pyrkimällä pitämään Enäjärven veden laatu hyvänä esim. uimiseen ja esittelemällä järven kalastusmahdollisuuksia. Nämä seikat ovat yleensä tärkeimpiä rantamökin vuokraajille.

Julkaisussa on viitattu Enäjärven lähivaluma-alueella tehtyyn suojavyöhykeselvitykseen, joka onkin jo tuottanut tänä vuonna hyviä tuloksia. Alueella on tänä vuonna tehty useita suojavyöhykesopimuksia, jotka osaltaan tukevat maanviljelyelinkeinoa sen tällä hetkellä muutoin vaikeassa tilanteessa. Samalla poistuu järveen ravinnekuormitusta aiheuttavaa toimintaa.

Julkaisussa ja näyttelyssä tulee esiin se laaja yhteistyöverkosto, jonka kanssa yhdistys joutuu tekemisiin toteuttaessaan toimintaperiaatteitaan. Enäjärven osalta verkosto on vielä kaksinkertainen moniin muihin verrattuna, koska järvi on edelleen kahden läänin alueella. Samalla lähes kaikki muukin hallintotoiminta on kaksinkertaista.

Julkaisussa ja näyttelyssä esitetyt asiat osoittavat, että omaehtoisella toiminnalla pystytään tekemään paljon ympäristön hyväksi. Yhdistys on saanut yhteiskunnan tukea vasta aivan viime vuosina hoitokalastukseen ja sitä edeltäneeseen tutkimustoimintaa sekä Elävä Enäjärvi -hankkeeseen. Nämä viimeksi mainitut hankkeet ovatkin olleet niin mittavia, että pelkästään vuotuisten jäsenmaksujen varassa elävä yhdistys ei olisi niitä voinut muulla tavalla saada aikaiseksi.

Nämä tukieurot on nyt tarkoitus jalostaa alueen asukkaiden ja järvien hyväksi levittämällä julkaisua ja kierrättämällä näyttelyä mahdollisimman tehokkaasti. Näyttelyn yksi taulu käsitteli alueen toista suurta hanketta: vesistöklinikkaa, joka työllistää enemmän alueen asukkaita. Muukin yhteistyömme vesistöklinikka-hankkeen kanssa on tiivistynyt ja laajentunut. Näiden hankkeiden pohjalta alueelle on vahvistunut vankka tietämys alueen vesistöjen tilasta ja suojelumahdollisuuksista nykyisiä ja tuleviakin uhkia vastaan.