Säännöt

Enäjärven suojeluyhdistys ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Enäjärven suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 § Toiminta-​alue

Yhdistyksen toiminta-​alue käsittää Lohjan ja Salon kaupunkien alueella sijaitsevan Kiskonjoen vesistöön kuuluvan Enäjärven valuma-​alueineen.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan ympäristönsuojelun, Enäjärven vesiensuojelun ja virkistyskäytön edistäminen sekä siten asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-​alueellaan:

 1. pyrkii kokoamaan ympäristönsuojelusta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt keskitettyyn ja yhtenäiseen toimintaan ympäristönsuojelukysymysten ratkaisemiseksi
 2. kerää tietoja ympäristön tilasta ja suojelutoimenpiteiden tuloksista sekä tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille
 3. antaa suosituksia sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissa ympäristönsuojelun edellyttämissä toimenpiteissä
 4. toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista
 5. avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja sekä tekemällä esityksiä epäkohtien poistamiseksi
 6. pyrkii sovitellen, selvityksiä toimittamalla sekä muillakin tavoilla ehkäisemään ristiriitoja ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä
 7. harjoittaa ympäristönsuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa julkaisu- ja valistustoimintaa
 8. ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät ympäristönsuojeluun liittyviä asioita
 9. ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä
 10. harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Liittymällä jäsen sitoutuu hyväksymään yhdistyksen säännöt.

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

6 § Jäsenmaksu

Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten kattamiseksi yhdistys perii jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin seuraavasti: henkilöjäsenet 1 perusmaksuyksikkö ja yhteisöt ja säätiöt 10 perusmaksuyksikköä. Vuosikokous määrää perusmaksuyksikön suuruuden ja hallitus maksun suorittamisen ajasta ja tavasta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

7 § Hallitus

Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu 6 – 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi, yksi kolmasosa (1/3) vuosittain on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Jokaisella hallituksen jäsenellä on hallituksen kokouksessa yksi (1) ääni.

Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja määrättyjä tehtäviä varten valiokuntia, jotka toimivat hallituksen alaisina.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi (1) ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden.

Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Henkilöjäsenen puolesta ei voi esiintyä valtakirjalla.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on lähetettävä vähintään yhdeksän (9) vuorokautta ennen kokousta jäsenille heidän yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen, sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai ilmoituksella yhdistyksen koko toimialueella ilmestyvässä lehdessä, mukaan lukien jäsenjulkaisu.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan läsnä olevat
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan seuraavaa toimintakautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden
 9. Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan palkkioista ja muista korvauksista
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen toiminta-​alueella purkamisesta päättävän kokouksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.